line line line

Новини

29.02.2024

Успешно изпълнен ПРОЕКТ с ДФ Земделие

НА 29.02.2024 бе успешно изпълнен договор между Керчев и синове ООД и ДФ Земеделие 

BG06RDNP001-4.001-0405-C06

за Предоставяне на финансова помощ по ПРСР 2014-2020.

 

НАИМЕНОВАНИ НА ПРОЕКТА - Изграждане на цех за почистване, преработка и пакетиране на леща.

Oбратно в новини