line line line

Общи условия

I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайтовете на Kерчев и синове ООД . Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Kерчев и синове ООД , с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Kерчев и синове ООД . Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтовете на Kерчев и синове ООД .

Потребителите получават правото да използват услугите на сайтовете, наричани занапред в този документ и само "сайта", единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар във форумите, потребителите се съгласяват да спазват Правилата за ползване на форумите на Kерчев и синове ООД . Kерчев и синове ООД не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайтовете на Kерчев и синове ООД .

"УСЛУГА/и" на сайта включват:

- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

- участие във форумите на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;


"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което Kерчев и синове ООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.

"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

"ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ" - предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

III. Авторски права

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

2. Creative commons. Част от материалите на сайта могат да бъдат използвани при условията на лиценза Creative Commons. Тези материали са специално обозначени със знак.


IV. Конфиденциалност

Kерчев и синове ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.

Kерчев и синове ООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Kерчев и синове ООД на следния адрес или email за контакти: office@kerchevandsons.com.

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, общите условия за ползване на сайтовете или Правилата за ползване на форумите.

V. Органичаване на отговорността

Kерчев и синове ООД прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Kерчев и синове ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Kерчев и синове ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Kерчев и синове ООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Kерчев и синове ООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Kерчев и синове ООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на „Kерчев и синове” ООД  ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ  

I. Предмет

1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „Керчев и синове” ООД (наричано за краткост по-нататък „Керчев и Синове”) и КЛИЕНТА при покупко-продажба на резервни части и консумативи (наричани за краткост по-нататък „ЧАСТИТЕ”) .

ІІ. Приемане на заявки и сключване на договора  

2. КЛИЕНТЪТ представя на Керчев и Синове заявка за вида и количеството ЧАСТИ, които желае да закупи. Заявката се подава в търговски обект на Керчев и Синове или по имейл n.kerchev@kerchevandsons.com, viber, skype или телефон 0889305294.

3. Керчев и Синове не отговаря за изпълнението на неправилни и неясни Заявки на КЛИЕНТА.

4. С подаването на Заявката КЛИЕНТЪТ заявява, че е запознат и приема настоящите Общи условия. 

5. Договорът за покупко-продажба се счита за сключен при условие, че Керчев и Синове изрично е приело конкретната заявка чрез изпращане на потвърждение за приемане и/или издаването на про-форма фактура/фактура на КЛИЕНТА. Всяка промяна във вече приета заявката, подлежи на ново приемане от Керчев и Синове.  В случай че КЛИЕНТЪТ не възрази незабавно в писмена форма, се приема че потвърждава договора и се задължава да плати посочената във про-форма фактурата/фактурата цена.

6. Керчев и Синове има право да откаже, частично или изцяло, изпълнението или да измени условията на заявката при промени, дължащи се на производителя или доставчика. В тези случаи Керчев и Синове уведомява своевременно КЛИЕНТА, който има право да откаже или измени заявката в частта, за която се отнася промяната.

ІІІ. Цена и начин на плащане

7. Клиентът дължи заплащане цената на поръчаните ЧАСТИ по всяка отделна про-форма фактура/фактура не по-късно от 7 дни от издаването й, освен ако в нея изрично не е посочен друг падеж на плащане. 

8. Плащането се извършва в брой или по банковата сметка на Керчев и Синове посочена във фактурата.

9. В отделни случаи Керчев и Синове може да поиска авансово плащане до 90% от стойността на поръчката преди началото на нейното изпълнение. 

10. КЛИЕНТЪТ дължи и възстановяване на направените разноски във връзка с транспорта и доставката на ЧАСТИТЕ най-късно при получаването им.     

11. При забава за плащане в уговорените срокове, КЛИЕНТЪТ дължи на Керчев и Синове неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети процента) върху размера на неплатената сума за всеки ден просрочие.

12. Последователността за погасяване на паричните задължения на КЛИЕНТА е както следва:  неустойки, лихви за забава, разноски, главница.  При наличие на няколко неплатени задължения на КЛИЕНТА се погасява първо най-старото задължение.  

13. КЛИЕНТЪТ, при никакви обстоятелства, няма право да упражнява право на задържане върху ЧАСТИТЕ и/или на задържане на плащане, дори и в случаите на възражение по изпълнението на договора.

14. До заплащане пълната цена на ЧАСТИТЕ собствеността върху тях остава на Керчев и Синове.

15. При забавяне плащането на ЧАСТИТЕ Керчев и Синове има право да иска връщането на доставените ЧАСТИ обратно като разходите свързани с това са за сметка КЛИЕНТА.

ІV. Доставка и изпълнение.

16. За доставки на ЧАСТИ чрез изпращането им по куриер, поща или със спедиция Керчев и Синове издава експедиционна бележка /стокова разписка/ или приемо-предвателен протокол и данъчна фактура, които придружават пратката, и които се разписват от КЛИЕНТА при получаването й. С подписа си върху експедиционна бележка /стоковата разписка/ приемо-предавателния протокол или фактурата КЛИЕНТЪТ удостоверява съответствието на получените ЧАСТИ с поръчаните по Заявката. При продажба в търговски обект на Керчев и Синове за удостоверяване точното изпълнение на заявката е достатъчен подписа на КЛИЕНТА върху данъчната фактура или стоковата разписка. 

17. Когато Заявката се състои от няколко ЧАСТИ се допуска изпълнение на части. Съответно неизпълнението или неточното изпълнение за някоя от ЧАСТИТЕ не пречи на изпълнението на доставката на останалите ЧАСТИ и за тях КЛИЕНТЪТ дължи уговорената цена.

18. При несъответствие между Заявката и доставените ЧАСТИ КЛИЕНТЪТ трябва да уведоми незабавно Керчев и Синове.

19. Сроковете за доставка на ЧАСТИТЕ са ориентировъчни и зависят от техния производител или доставчик.  

20. При забавяне доставката на ЧАСТИТЕ над посочения срок, КУПУВАЧЪТ може да се откаже от договора за съответната ЧАСТ само след изтичане на допълнителен подходящ срок, не по-кратък от 20 работни дни.

21. Керчев и Синове не отговаря за забавени или неизпълнени доставки, когато закъснението, съответно  неизпълнението не е по негова вина. 

 V. Гаранция и отговорност.

22. Гаранцията на Керчев и Синове за ЧАСТИТЕ  на производителя John Deer е 12 месеца от датата на доставката им, но не повече от 36 месеца от датата им на производство.  За всички останали случаи КЛИЕНТЪТ ползва  гаранцията предоставена от производителя, доколкото е предвидена такава.   

23. Гаранционната отговорност на Керчев и Синове се изразява в ремонт или смяна на дефектиралата ЧАСТ за сметка на Керчев и Синове. Разноските за транспорт остават за КУПУВАЧА.

24. Отговорността на Керчев и Синове за изпълнението на договора е ограничена до стойността на поръчаното и не включва пропуснати ползи и/или претърпени вреди. Ограничението на отговорността не се прилага в случаите на умисъл и груба небрежност.

25.  Гаранцията отпада в случай на неправилен транспорт, съхранени или експлоатация на ЧАСТИТЕ;  нарушаване изискване и/или препоръка на производителя,  извършени ремонтни работи или друга намеса от неоторизирани и/или некомпетентни лица.

26. Сменените дефектирали резервни части стават собственост на Керчев и Синове.

 VІ. Други условия

 27. Всички уведомления между Керчев и Синове и КЛИЕНТА ще се смятат за надлежно връчени, ако са изпратени чрез поща, куриер, факс или електронна поща, а в определени случаи съгласно настоящите Общи условия - и по телефон, на адресите и данните за контакт, посочени в конкретната Заявка. 

27.1 СТРАНИТЕ по-нататък се съгласяват, че могат да разменят електронни изявления по смисъла на ЗЕДЕП. Адресатът на изявлението е длъжен да отговори в 3-дневен срок от изпращането.

27.2 За целите на уговореното в предходната т. 27.1 страните посочват със Заявката или с друг документ адреси за отправяне на електронни изявления от свое име.

27.3 СТРАНИТЕ уговарят, че поставените от тях или представляващите ги лица електронни подписи имат силата на саморъчен подпис.

27.4 СТРАНИТЕ не могат да оспорват авторството на съдържанието на електронни изявления разменени на посочените  електронни пощи.

27.5  Независимо от уговореното в предходните т.27.1 -27.4 не се допуска изменение на настоящите Общи условия чрез размяна на електронни съобщения.

27.6 Всяка от страните е длъжна да уведоми в писмена форма, не по-късно от 3 дни другата страна за настъпила промяна в посочените данни за контакт, в противен случай изпратените известия ще се считат за надлежно връчени и ще породят правните последици, свързани с получаването.

28. Всички спорове между страните за конкретна възложена поръчка и за настоящите Общи условия  ще се решават чрез преговори. При непостигане на съгласие същите се отнасят за разрешаване пред компетентния съд в гр.София.

29. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство. Ако някое от условията е недействително, това няма да влече недействителност на останалите условия или на настоящите Общи условия в цялост, като в този случай съответната недействителна клауза се заменя по право от приложимата императивна норма на действащото българско законодателство. Керчев и Синове запазва правото си да променя настоящите Общи условия. Керчев и Синове публикува действащите Общи условия за извършване на ремонт на земеделска техника на електронната си страница с адрес www.kerchevandsons.com. Копие от същите Общи условия могат да бъдат открити във всяка от сервизните бази на Керчев и Синове. Настоящите Общи условия са утвърдени и приети от Управителите на  “Керчев и Синове” OOД и са в сила от 01.07.2016г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ ОТ „КЕРЧЕВ И СИНОВЕ” ООД

1. Приложение

1.1. Настоящите условия са приложими за всяка продажба на селксостопански машини и всяко предоставяне на услуги по поддръжка и ремонт на същото от страна на „Керчев и Синове” ООД. Всяка поръчка на продукт в отговор на предоставена оферта се приема като съгласие с Общите условия.

1.2. Всякакъв вид специфични условия се договарят между двете страни и се потвърждават с писмен договор. При липса на такъв, или на потвърдени специфични условия, приложими са настоящите Общи условия.

2. Оферти

1. Условията в офертата след изтичане на валидността й могат да се променят, без „Керчев и Синове” ООД да има задължение да информира клиента за промяната.

3. Конфиденциалност Двете страни поемат твърдо задължение да не разкриват или публикуват без изричното съгласие на другата страна информация, която им е била предоставена във връзка със сделката.

4. Технически спецификации и документация

4.1. Ако друго не е посочено и потвърдено писмено в договор, приема се, че продуктите ще бъдат доставени с качество съгласно спецификацията на производителя.

4.2. „Керчев и Синове” ООД гарантира, че информацията, предоставена в техническата документация, която се предава на клиента заедно с продукта, е най-добрата, с която разполага.

4.3. Предоставената на клиента техническа документация за продукта не може да се прави достояние на трети страни, ако „Керчев и Синове” ООД не е дало предварителното си писмено съгласие за това.

4.4. Всяка машина се доставят на клиента с Инструкция за употреба на български език съобразно изискванията на 4а от Закон за техническите изисквания към продуктите.

5. Задължения на „„Керчев и Синове” ООД - да достави продукт с качество съгласно спецификацията или договора; - да предостави техническа документация и инструкции такива, каквито са изпратени от производителя. Същите трябва да бъдат достатъчни, за да може клиентът да работи безопасно с оборудването.

6. Задължения на клиента - да получи предварително за своя сметка всякакви одобрения и разрешения, които се изискват съгласно местното законодателство за монтаж и работа с машините; - да осигури достъп на специалисти на „Керчев и Синове” ООД за извършване на монтаж/диагностика, когато машината го изисква и същият е включен в цената; - да осигури за своя сметка достатъчен брой работници, техника, инструменти и комуникации (съгласно изискванията на доставчика) за разтоварване, вътрешно транспортиране и преместване на оборудването при доставка, монтаж и ремонт; - ако клиентът не изпълни някое от гореизброените задължения, „„Керчев и Синове” ООД има право да наеме външен подизпълнител и да фактурира на клиента допълнително всички платени в тази връзка разходи; - когато се налага ремонт и поддръжка и същите са включени в договора, да осигури и гарантира свободен и безопасен достъп на сервизни специалисти до машината, включително специални мерки за охрана и безопасност на труда; - клиентът носи отговорност за всякакъв вид неточности, грешки и пропуски в чертежи и схеми на комуникации, предоставени предварително на доставчика и се задължава да направи всички необходими промени за своя сметка.

7. Доставка на машините

Доставката на оборудването се извършва съгласно записаните условия по Инкотермс 2010 в офертата. С цел избягване на проблеми или неточности в доставките, обичайно „Керчев и Синове” ООД доставя оборудване при условия DDP склад на клиента, или продава машини, инструменти и консумативи директно от своя сервиз. Различни условия на доставка (като изключение) могат да се договорят единствено в двустранен договор. Забава в доставката на оборудването може да бъде предмет на претенция за лихва за забава максимум в размера на законовата лихва (ОЛП+10 пункта годишно) - единствена форма накомпенсация за клиента, като последният няма право да търси отговорност за други щети. Клиентът няма право да откаже приемане на поръчано и доставено оборудване единствено поради наличие на малки дефекти или незначителни отклонения в количеството.

8. Цени и плащане

8.1. „Керчев и Синове” ООД продава селскостопански машини от склад при 100% плащане в брой или с отложено плащане по банков път, като всеки клиент договаря индивидуално своите условия.

8.2. В случай на забава на договорено отложено плащане от страна на клиента „Керчев и Синове” ООД има право да начисли законна лихва за забава в размер (ОЛП+10 пункта годишно) върху дължимата сума.

9. Преминаване на собствеността и на риска

9.1. Собствеността върху селскостопанските машини преминава от „Керчев и Синове” ООД към клиента от момента на пълното изплащане на договорената цена.

9.2. Ако не е договорено друго, всички рискове по продуктите преминават върху клиента при доставката им на специфицираното съгласно Инкотермс 2010 място.

10. Обхват на отговорността При никакви обстоятелства „Керчев и Синове” ООД не носи отговорност за каквато и да е щета или загуба (в това число пропусната печалба, загуба от прекъсване на търговска или производствена дейност, всяка друга щета или загуба от имуществен или неимуществен характер), възникнали във връзка с използването или невъзможността за използване на продуктите.

11. Решаване на спорове Двете страни в сделката („„Керчев и Синове” ООД и клиентът) се задължават да търсят споразумение и решение на всякакви спорове чрез преговори. В случаите, когато взаимен компромис не се постигне, споровете се решават от Арбитражен съд на БТПП или Софийски градски съд, като приложимо е българското търговско право.

12. Общи клаузи

12.1. Настоящите общи условия се прилагат при всички продажби на „Керчев и Синове” ООД, като изключения се договарят и потвърждават само в писмена форма от упълномощените за това представители.

12.2. Промени по договори са валидни само в писмена форма и подписани от упълномощените за това представители.